امور ثبتی شامل

ابطال سند رسمی-ابطال اجراییه ثبتی-ابطال سند مالکیت معارض- توقف عملیات اجرایی در اجرائیات ثبت در مراحل مختلف کار و …