امور حسبی شامل

اخذ گواهی انحصار وراثت -مهر و‌موم ترکه -تحریر ترکه -وصیت-تقسیم ترکه-نصب و عزل قیم -صدور حکم حجر -کلیه امور مربوط به اداره سرپرستی- قیمومت و …