قراردادها شامل
قرارداد مشارکت در ساخت -قراردادهای استخدامی ( قراردادهای کارگر و کارفرما )-کلیه قراردادهای مشارکت-قراردادهای بیع – اجاره- قراردادهای پیش فروش-قراردادهای خرید و فروش وسایل نقلیه- قرارداد اجاره به شرط تملیک-تنظیم صلح نامه – هبه نامه- اقرارنامه- شهادت نامه- تعهدنامه-استشهادیه و …