دعاوی حقوقی شامل
کلیه دعاوی مربوط به امور ملکی ( فروش ملک مشاع- الزام به تنظیم سند رسمی- خلع ید – الزام به اخذ پایانکار – فک رهن – اخذ صورتمجلس تفکیکی)-دعاوی افراز و تقسیم ملک مشاع- الزام به ایفای تعهدات قراردادی-الزام به تحویل ملک-مطالبه خسارت-مطالبه اجرت المثل اموال- دعاوی تخلیه ( تجاری – مسکونی)- دستور تخلیه ملک استیجاری-حکم تخلیه- مطالبه اجور معوق- دعاوی سرقفلی-ابطال و فسخ قرارداد-رفع تصرف عدوانی-مطالبه چک – سفته- مطالبه وجه – ابطال وکالتنامه-احتساب ایام وکالت-ابطال اسناد رسمی-توقف عملیات اجرایی- داوری ( انتخاب داور- اعتراض و ابطال رأی داوری) – رجوع از هبه و کلیه امور مربوط به چک های صیادی