دعاوی خانواده شامل

طلاق به درخواست زوج – به درخواست زوجه – طلاق توافقی- وکالت در طلاق-مطالبه مهریه، نفقه، اجرت المثل ایام زندگی مشترک )-استرداد جهیزیه- ازدواج مجدد-الزام به تمکین – نشوز-حضانت و ملاقات طفل – فسخ نکاح – ازدواج موقت – بذل مدت – اثبات نسب – رشد – ولایت قهری و …